Yrkesmässiga kunskaper, färdigheter och erfarenheter

Företagsledning och ledningsgrupp - van att arbeta i nära samarbete med VD och ledningsgrupper och då ta en aktiv roll som ekonomisk expert och agera bollplank till ledningsgruppens medlemmar. Innehaft ledande befattningar som CFO och Head of Business Control som ingått i och arbetat aktivt med företagsledningar.

Ledarskap och Team Management - bred erfarenhet av att leda personal och ekonomifunktioner. Står för ett ledarskap där medarbetarna får vara delaktiga genom att arbeta fram mål och sedan ta ansvar för olika aktiviteter och ansvarsområden. Regelbundna och strukturerade gruppmöten med mycket kommunikation och öppet samtalsklimat är ett viktigt verktyg i mitt ledarskap.

Rekrytering och utveckling av personal - jag har i mina olika chefsroller genomfört ett flertal rekryteringsprocesser. Arbetar med utveckling av personal genom återkoppling och löpande coachning. Tror på att tydlighet i roller och ansvar är viktigt för goda prestationer.

Redovisning och bokslut – bred operativ erfarenhet av att leda och organisera bokslutsprocesser. Genom åren utvecklat stor kunskap i att genomföra förbättringar som leder till både snabbare bokslutsprocesser och bättre intern kontroll. God erfarenhet av att införa nya konto- och kodplaner i syfte att förbättra uppföljning och analys. Van att hantera bokslutsprocesser med komplexa värderingsfrågor, t.ex. där alla varuflöden både pris- och valutasäkras. Regelbundet ansvarat för kontakterna med revisorer.

Operativ och finansiell rapportering – arbetat med både legal och operativ rapportering i olika börsnoterade koncerner. Arbetat i flera olika konsoliderings- och rapporteringssystem. Goda kunskaper i AARO Business System. Arbetat mycket med administration och vidareutveckling av kodstrukturer samt olika typer av finansiella och operativa rapportpaket.

Verksamhetsstyrning och ledningsprocesser - bred operativ erfarenhet av arbete med olika företags verksamhetsstyrning och ledningsprocesser. Goda kunskaper i styrmodeller och verktyg såsom Balance Scorecard och Key Performance Measurement (KPI:er).

Budget- och planering – arbetat mycket med att organisera och leda budget- och planeringsprocesser. Goda kunskaper i att sammanställa och hantera budget och planer med fullständig resultaträkning, investeringar, arbetande kapital och kassaflöden både på koncernnivå och ute i operativ linjeverksamhet

Uppföljning och analys – arbetat mycket med att ta fram analyser, rapporter och presentationsmaterial till ledning och styrelse. Bred erfarenhet av att medverka i budget- och uppföljningsmöten med koncern/företagsledning och verksamhetsansvariga chefer.

Excel Pivot, Excel PowerPivot och OLAP-verktyg – Stor kunskap om att bygga och utveckla kalkylmallar och rapportpaket samt budget- och prognosmodeller i Excel för konsolidering och sammanställning av resultat- och balansräkningar samt kassaflöden. Arbetat genomgående mycket med Pivot-funktionen i Excel i kombination med olika typer av kub-verktyg för att hantera stora datamängder.

Bolagsfrågor och styrelsearbete - god kunskap om bolagsfrågor och erfarenhet av styrelsearbete som sekreterare och adjungerad styrelseledamot.

Due-diligence processer - medverkat aktivt i två större företagsaffärer under DD-.processerna.